The Indonesia Air Asia flight QZ 8501 missing (Level-5)


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ8501 ออกเดินทางจากอินโดนีเซีย ไปสิงคโปร์  ได้หายไปหลังขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบิน

mʉ̂a wan-tîi yìi-sìp-bpɛ̀ɛt tan-waa-kom krʉ̂ang-bin sǎai-gaan-bin ɛɛ-ee-chia tîao-bin tîi kio-sɛ̂t bɛ̀ɛt-hâa-sǔun-nʉ̀ng ɔ̀ɔk dəən taang jàak in-do-nii-sia bpai sǐng-ka-poo dâai hǎai bpai lǎng jàak kàat gaan-dtìt-dtɔ̀ɔ gàp sǔun-kwûap-kum gaan-bin

On December 28th, AirAsia flight QZ8501 from Indonesia to Singapore has missed after losing contact with the ground control.

5 Words to Learn

Photo Credit: www. seen.co/event/airasia-flight-qz8501-missing-indonesia-2014-4289/search/flightradar24