Hotline 1111 for foreigners (Level-5)


เมื่อวันที่  11 มีนาคม สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงข่าว การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติ เช่น ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง, การคืนภาษี โดยใช้สายด่วน 1111 ซึ่งจะมีล่ามภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน

mʉ̂a wan-tîi sìp-èt mii-naa-kom sǎm-nák bpa-làt naa-yók-rát-ta-mon-dtrii dâi mii gaan ta-lɛ̌ɛng kàao gaan bpə̀ət sǔun ráp rûang-rɔ́ɔng-rian dta-lɔ̀ɔt yîi-sìp-sìi chûa-moong pʉa chûai-lʉ̌a chaao-dtàang-châat chên kân-dtɔɔn gaan-dtrùat-kon-kâo-mʉang, gaan kʉʉn paasǐi dooi chái sǎai-dùan nʉ̀ng-nʉ̀ng-nʉ̀ng-nʉ̀ng sʉ̂ng jà mii lâam paa-sǎa ang-grìt, paa-sǎa yîi-bpùn, lɛ́ paa-sǎa jiin

On March 11th, The Prime Minister’s Office announced the opening of a new 24-hour call center for helping the foreigners. For example, immigration process or tax refunds by dialing the 1111 hotline. There are English, Japanese, Chinese interpreters.

line

5 Words to Learn

News & Photo Credit:  http://englishnews.thaipbs.or.th/hotline-1111-for-foreigners-is-now-ready-to-help