The 25th anniversary of Photoshop (Level-5)


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 25 ปี ของโฟโต้ชอป โปรแกรมแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ ที่นิยมใช้กันทั่วโลก เพราะมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้งานได้ง่าย

wan-tîi sìp-gâao gum-paa-pan tîi-pàan-maa bpen wan króp-rɔ̂ɔp yîi-sìp-hâa bpii kɔ̌ɔng foo-dtôo-chɔ̀p bproo-grɛɛm gɛ̂ɛ-kǎi lɛ́ dtòk-dtɛ̀ng rûup pàap tîi ní-yom chái gan tûa lôok prɔ́ mii krʉ̂ang-mʉʉ tîi bpen bprà-yòot saa-mâat chái-ngaan dâi ngâai

On February 19th, it was the 25th anniversary of Photoshop. Photoshop is an editing and retouching program which highly became popular worldwide. Because there are many useful tools and it is easy to use.

line

5 Words to Learn

 News & Photo Credit: http://news.thaipbs.or.th/content-adobe-photoshop